Raad van Commissarissen

Op deze pagina vindt u meer informatie over de Raad van Commissarissen (RvC) van Beter Wonen IJsselmuiden. De taak van de RvC is toezicht houden op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken. Daarnaast verstrekt de RvC gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder.

De RvC stelt het beloningsbeleid van het bestuur en de commissarissen vast conform de vigerende wettelijke kaders. Dit beleid, inclusief de beloning,  leest u in hoofdstuk 2 van ons jaarverslag.

De RvC bestaat uit vijf deskundige en ervaren leden

Naam en functie Aangetreden Aftredend Beroep, nevenfuncties en expertise
A. van den Berg
(1961, man)
Lid
2014 2021 Manager Bedrijfsvoering

Expertise:
financieel-economisch

Nevenfunctie:
Lid stichting WEW

A.G. Kaashoek
(1974, man)
Lid
Bekleedt een huurderszetel
2018 2022 Zelfstandig stedenbouwkundig en planologisch adviseur / ontwerper
Zelfstandig adviseur religieus vastgoed

Expertise:
vastgoed, volkshuisvesting

M.S. Huizinga-Klaucke
(1974, vrouw)
Lid
Bekleedt een huurderszetel
2018 2022 Plaatsvervangend directeur-bestuurder / Manager Wonen Woonstichting Centrada Lelystad

Expertise:
volkshuisvesting, sociaal maatschappelijk

Nevenfuncties:
Lid RvT stichting Woonzorgcentrum Rosengaerde
Lid lokaal Directeurenoverleg Lelystad

J. Smit
(1953, man)
Voorzitter
2014 2022 Voorzitter rekenkamercommissie Gemeente Dalfsen

Expertise:
procesmanagement en risicomanagement

Nevenfuncties:
Ouderling met bijzondere opdracht communicatie bij De Hoeksteen IJsselmuiden

L.B. Kroes
(1960, man)
Lid
2017 2021 Directeur Nederland bij de NVAO in Den Haag

Expertise:
juridisch, sociaal maatschappelijk, kwaliteitszorg, bestuurlijk

Nevenfuncties:
Voorzitter Bezwaarcommissie Personeelszaken Hogeschool Windesheim in Zwolle
Lid Raad van Toezicht stichting Openbaar Onderwijs Kampen
Voorzitter Wijkvereniging WVF in Zwolle
Lid Gebiedsraad Van Gebiedscoöperatie IJsseldelta
Redactielid HO Management