Raad van Commissarissen

Op deze pagina vindt u meer informatie over de Raad van Commissarissen (RvC) van Beter Wonen IJsselmuiden. De taak van de RvC is toezicht houden op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken. Daarnaast verstrekt de RvC gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder.

De RvC stelt het beloningsbeleid van het bestuur en de commissarissen vast conform de vigerende wettelijke kaders. Dit beleid, inclusief de beloning,  leest u in hoofdstuk 2 van ons jaarverslag.

De RvC bestaat uit vijf deskundige en ervaren leden

Naam en functie Aangetreden Aftredend Profiel 
A. van den Berg
(1961, man)
Lid
2014 2021

Financiën en control/economisch

A.G. Kaashoek
(1974, man)
Lid
Bekleedt een huurderszetel
2018 2022

Vastgoed/volkshuisvestelijk

C.B. Bos 
Lid
Bekleedt een huurderszetel
2020 2024

Sociaal maatschappelijk/
volkshuisvestelijk 

J. Smit
(1953, man)
Voorzitter
2014 2022

Juridisch/risicomanagement 

L.B. Kroes
(1960, man)
Lid
2017 2021

Juridisch/sociaal maatschappelijk/
kwaliteitszorg/governance