Visitatie

Sinds 1 januari 2007 is in de AedesCode opgenomen dat alle leden zich verplichten zich eens in de vier jaar te laten visiteren. Visitaties geven inzicht in de prestaties van de corporaties. Behalve de prestaties geeft de visitatie ook inzicht in de checks en balances. Met de visitatie legt de corporatie verantwoording af aan de omgeving.

Visitatie 2010

Van april tot en met augustus 2010 heeft Beter Wonen een visitatie ondergaan. De visitatiecommissie beoordeelde op basis van verschillende documenten en gesprekken met de corporatie, de belanghouders en collega-corporaties of we doen wat we zeggen en of we dat op een juiste manier doen.  In haar eindoordeel is de commissie hier uitermate positief over.

Visitatie 2014

In 2014 ondergingen we opnieuw de visitatie. We behaalden over het geheel van de visitatie de score 7,3. Een score van 7,0 staat voor een honderd procentscore. Ons cijfer is dus hoog. In hun recensie stellen de onderzoekers dat ‘Beter Wonen gewoonweg goed presteert. Knap dat de corporatie de goede prestaties in de afgelopen vier jaar heeft weten vast te houden nadat in de vorige visitatie dezelfde conclusie was getrokken. Eenmalig een goede prestatie leveren is één ding, maar het continueren van de goede prestaties over een langere periode getuigt van een structureel goede organisatie’. Op dit cijfer en zo’n goede recensie zijn we bijzonder trots!