Visitatie

Sinds 1 januari 2007 is in de AedesCode opgenomen dat alle leden zich verplichten zich eens in de vier jaar te laten visiteren. Visitaties geven inzicht in de prestaties van de corporaties. Behalve de prestaties geeft de visitatie ook inzicht in de checks en balances. Met de visitatie legt de corporatie verantwoording  over de prestaties af. Daarnaast is het ook een leerdocument.

Visitatie 2010

Van april tot en met augustus 2010 heeft Beter Wonen een visitatie ondergaan. De visitatiecommissie beoordeelde op basis van verschillende documenten en gesprekken met de corporatie, de belanghouders en collega-corporaties of we doen wat we zeggen en of we dat op een juiste manier doen.  In haar eindoordeel is de commissie hier uitermate positief over.

Visitatie 2014

In 2014 ondergingen we opnieuw de visitatie. We behaalden over het geheel van de visitatie de score 7,3. Een score van 7,0 staat voor een honderd procentscore. Ons cijfer is dus hoog. In hun recensie stellen de onderzoekers dat ‘Beter Wonen gewoonweg goed presteert. Knap dat de corporatie de goede prestaties in de afgelopen vier jaar heeft weten vast te houden nadat in de vorige visitatie dezelfde conclusie was getrokken. Eenmalig een goede prestatie leveren is één ding, maar het continueren van de goede prestaties over een langere periode getuigt van een structureel goede organisatie’. Op dit cijfer en zo’n goede recensie zijn we bijzonder trots!

Visitatie 2018

In het eerste kwartaal van 2018 bracht Pentascope met een visitatie ons maatschappelijk presteren over de periode 2014 – 2017 in beeld. Tijdens de visitatie in 2014 werd veel waardering uitgesproken voor het vasthouden van de continue kwaliteit op alle gebieden. Hierbij werd de vraag gesteld of we dat naar de toekomst konden volhouden. Het is erg mooi om te lezen dat de visitatiecommissie concludeert dat ons dat gelukt is en we ons op een aantal punten zelfs verbeterd hebben.

Hoge score
Over de gehele visitatie behaalden we een gemiddelde score van 7,8. Ten opzichte van de norm 7 is dit een zeer hoge score. In de recensie stelt Pentascope: “Beter Wonen heeft in deze visitatie opnieuw mooie scores. Ze heeft de lijn en de kwaliteit vastgehouden, sterker, wat ons betreft zijn die nog beter geworden. Bij het zien van de prestaties van Beter Wonen vlamt onze liefde voor kleinere corporaties weer op. Wat heeft ze veel voor elkaar gekregen.”

De aanbevelingen
Vanuit het rapport volgen een 7-tal aanbevelingen. De aanbevelingen liggen op het vlak van nog een stap verder gaan in het leveren van maatwerk, gebruikmaken van moderne technieken en de grenzen opzoeken van de Woningwet. De laatste aanbeveling luidt “wat de visitatiecommissie betreft mag Beter Wonen bescheiden blijven en hoeft ze niet perse buiten te vertellen waar ze goed in is. Als ze het maar goed blijft doen”. Wij nemen deze aanbevelingen ter harte en gaat ermee aan de slag.

Trots
We zijn trots op de inhoud van het rapport en de daarbij behorende scores. Dit is echter geen reden om achterover te leunen. Er ligt nog een flinke opgave en als goed rentmeester moeten we strategisch de juiste keuzes blijven maken.

Rapport
Het volledige rapport en de bestuurlijke reactie kunt u hieronder downloaden.