Governance en beleidsstukken

Governance structuur

Beter Wonen is een stichting die is ingericht volgens het tweelagen bestuursmodel. De directeur-bestuurder heeft de dagelijkse leiding. Daarboven is een Raad van Toezicht benoemd. Deze raad bestaat uit vijf leden. De taken van het Bestuur en de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten. De verdere uitwerking heeft plaatsgevonden in het Reglement voor bestuur en toezicht.

Aedescode

Als lid van de branchevereniging voor woningcorporaties, Aedes, onderschrijven wij de Aedescode. In de Aedescodes zijn o.a. afspraken vastgelegd over: onze doelstelling, onze belanghouders, onze klanten, over de inzet van onze middelen en over integer ondernemen.

Governance code

Beter Wonen hecht veel belang aan een goed corporatiebestuur (corporate governance). Daartoe hebben wij de Governancecode van Aedes die geldt voor woningcorporaties onderschreven.

Integriteitscode

Als corporatie hebben wij afspraken met onze medewerkers gemaakt over hoe we ons moeten gedragen. Normen en waarden, en grenzen van wat mag, zijn hierin vastgelegd. Wij vinden het zeer belangrijk om hier duidelijk over te zijn. Aangezien ook de Raad van Toezicht het belang hiervan onderschrijft, hebben zij deze code ook ondertekend.

De integriteitscode (inclusief klokkenluidersregeling) is vastgesteld in september 2008. De RvC besprak de code inhoudelijk in hun vergadering van 8 februari 2022 en stelde de code opnieuw vast. In de loop van 2022 komt een nieuw format van Aedes beschikbaar voor de integriteitscode. Aan de hand hiervan wordt de regeling vervolgens geactualiseerd.